Agritech Việt Nam - Hướng Tới Nền Nông Nghiệp Hiện Đại

Định hướng phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016- 2020 chỉ ra rằng Việt Nam cần  xây dựng một nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại  bền vững.

 

Tiềm năng nông nghiệp Việt Nam là rất lớn, tuy nhiên tỉ lệ áp dụng khoa học- kỹ thuật là chưa cao, tỉ lệ cơ giới trong nông nghiệp còn thấp đưa đến sản lượng và chất lượng thấp. Nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước những thách thức mới trong quá trình hội nhập; đồng thời đứng trước một vận hội mới khi các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đang chuyển hướng đầu tư vào nông nghiệp. Sau khi ký kết TPP và hàng loạt Hiệp định thương mại khác, Việt Nam sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài trong lãnh vực nông nghiệp. Điều này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền nông nghiệp Việt Nam.

 

Nông nghiệp Việt Nam không những chú ý đến việc tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh mà còn xác định tính chất bền vững trong việc sử dụng, bảo vệ hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Phát triển hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và cân bằng môi trường sinh thái cũng là yêu cầu to lớn của nông nghiệp Việt Nam.


BẢNG SO SÁNH QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM VỀ GÓC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ (%)
Nguồn: Tổng cục Thống kê, IMF và kế hoạch 2016

Tin khác