Địa điểm tổ chức

Địa điểm tổ chức
"HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG SẢN, THỰC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH NĂM 2018" và "TRIỂN LÃM QUỐC TẾ MÁY MÓC, THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2018"
 
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)
Số 779 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM