Thời gian mở cửa

Thời gian mở cửa dành cho khách tham quan:

- Từ 09h00 - 18h00, 23 - 26/05/2019